Formació Diputación de Valencia octubre 2017 - 242x95
Del 22 de octubre de 2018 al 30 de noviembre de 2019

Diputación de Valencia. Itinerarios Formativos (segunda convcatoria) : #DIVALDirectia: Liderazgo, Dirección y Mejora de la Gestión de las Administraciones Locales.

La Diputació de València promou la segona edició de l’itinerari formatiu #DIVALDirectia Lideratge, Direcció i Millora de la Gestió de les Administracions Locals, del qual li adjuntem fullet informatiu.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 12 de setembre (inclòs). Per a presentar les sol·licituds i portar-ne el seguiment, heu d’accedir a la teletramitació a través de l’enllaç del mòdul o mòduls als quals desitgeu assistir.

INFORMACIÓ IMPORTANT:

S’oferixen aquestes opcions d’inscripció:

ð 1a opció: Alumnat que opte per realitzar l’itinerari complet

Haurà d’inscriure's en tots i cada un dels mòduls, amb les excepcions següents:

El/la sol·licitant que haja realitzat el curs «Gestió pública, direcció, ètica i valors públics» de 2015 i 2016, no ha d’inscriure’s en el mòdul I, ja que està convalidat.

El/la sol·licitant que haja realitzat qualsevol dels mòduls de la 1a edició de l’itinerari DIVALDirectia 2017-2018, únicament haurà d’inscriure’s en els mòduls que tinga pendents de realitzar. Tindrà preferència en la selecció l’alumnat que sol·licite fer l’itinerari complet.

ð 2a opció: Alumnat que opte per realitzar únicament algun dels mòduls

Haurà d’inscriure’s únicament en el mòdul o mòduls que siguen del seu interés. Únicament hi ha l’opció d’inscriure’s en els mòduls 1, 2, 3, 4 o 5.

Itineraris Formatius:#DIVALDirectia: Lideratge, Direcció i Millora de la Gestió de les Administracions Locals :

MÒDUL I.- Gestió pública en un context d´integritat institucional, ética i valors públics

22, 24 i 31 d’octubre i 5, 7, 14, 20 i 27 de novembre de 2018

Teletramitació

MÒDUL II.-La gestió electrònica del procediment administratiu comú i el funcionament electrònic

del sector públic

15, 17, 24, 29, 31 de gener i 7 de febrer de 2019

Teletramitació

MÒDUL III.- Impacte de les noves lleis administratives (LPAC, LRJSP, LTAIBG…) en la gestió pública local amb visió 2020

28 de febrer, 5, 7, 21, 26 de març  i 4 d’ abril 2019

Teletramitació

MÒDUL IV.- La gestió pública de les persones

en les entitats locals

7, 14, 21 i 28 de maig de 2019  

Teletramitació

MÒDUL V.- Lideratge, direcció i innovació pública

des de la pràctica

13, 20, 27 de juny i 4 de juliol de 2019

Teletramitació

MÒDUL VI.- Aprenent del que va anar bé i del

que va anar malament

17, 19, 24 i 26 de setembre de 2019

Teletramitació

MÒDUL VII Elaboració, tutorització i acompanyament del Pla de Millora

Octubre/novembre 2019

Teletramitació

 

Informació:

Adreça electrònica: formacion@dival.es

Adreça de twitter: @formaciodival

Telèfon d’atenció a l’usuari: 963 882 525

La Diputación de Valencia promueve la segunda edición del itinerario formativo #DIVALDirectia Liderazgo, Dirección y Mejora de la Gestión de las Administraciones Locales, del que les adjuntamos folleto informativo.

El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 12 de septiembre (incluido). Para presentar las solicitudes y llevar su seguimiento, acceder a la teletramitacion a través del enlace del módulo/se al que deseáis asistir.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Se ofrecen estas opciones de inscripción:

ð 1a OPCIÓN: Alumnado que opte por realizar el itinerario completo

Deberá inscribirse en todos y cada uno de los módulos, con las siguientes excepciones.

El/la solicitante que haya realizado el curso “Gestión pública, dirección, ética y valores públicos” 2015 y 2016, no debe inscribirse en el módulo I, ya que está convalidado.

El/la solicitante que hubiese realizado cualquiera de los módulos de la 1ª edición del itinerario DIVALDirectia 2017-2018, únicamente deberá inscribirse en los módulos que tenga pendiente de realizar.

ð 2a OPCIÓN: Alumnado que opte por realizar únicamente alguno de los módulos

Deberá inscribirse únicamente en el módulo o módulos que sean de su interés. Únicamente cabe la opción de inscribirse en los módulos 1, 2, 3, 4 o 5. Tendrá preferencia en la selección, el alumnado que solicite realizar el itinerario completo.

Itinerarios Formativos: #DIVALDirectia: Liderazgo, Dirección y Mejora de la Gestión de las Administraciones Locales :

MÓDULO I.- Gestión pública en un contexto de integridad institucional, ética y valores públicos

22, 24 y 31 d’octubre y 5, 7, 14, 20 i 27 de noviembre de 2018

Teletramitación

MÓDULO II.-La gestión electrónica del procedimiento administrativo común y el funcionamiento electrònico

del sector público

15, 17, 24, 29, 31 de gener i 7 de febrer de 2019

Teletramitación

MÓDULO III.- Impacto de las nuevas leyes  administrativas (LPAC, LRJSP, LTAIBG…) en la gestión pública local con visión 2020

28 de febrer, 5, 7, 21, 26 de març  i 4 d’ abril 2019

Teletramitación

MÓDULO IV.- La gestión pública de las personas

en las entidades locales

7, 14, 21 i 28 de maig de 2019  

Teletramitación

MÓDULO V.- Liderazgo, dirección e innovación pública

desde la pràctica

13, 20, 27 de juny i 4 de juliol de 2019

Teletramitación

MÓDULO VI.- Aprendiendo de lo que fue bien y de lo que fue mal

17, 19, 24 i 26 de setembre de 2019

Teletramitación

MÓDULO VII Elaboración, tutorización y  acompañamiento del Plan de Mejora

Octubre/noviembre 2019

Teletramitación

Información:

Correo electrònico: formacion@dival.es

Dirección de twitter: @formaciodival

Teléfono de atención al usuario : 963 882 525