090516cortscosital
viernes, 8 de septiembre de 2017

El Consell i la FVMP impulsen la mobilitat interadministrativa de les empleades públiques víctimes de violència de gènere

El ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies que impulsarà, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, la mobilitat de les empleades públiques víctimes de violència de gènere entre administracions públiques. 

090516cortscosital

El conveni té per finalitat l'eliminació de les barreres o dificultats que aquesta mobilitat interadministrativa entranya. Aquesta iniciativa permetrà que les empleades públiques de qualsevol administració valenciana, que estiguen obligades a abandonar el seu lloc de treball en la localitat en la qual prestaven els seus serveis per a fer efectiva la seua protecció o el dret a l'assistència social integral, tinguen dret al trasllat en un lloc similar en una altra administració. 

El trasllat per raó de violència de gènere tindrà la consideració de forçós. Les despeses i indemnitzacions que, si escau, corresponguen a l'empleada pública seran a càrrec de l'administració d'origen en la qual es trobe destinada en el moment d'efectuar-se la mobilitat. 

Per a l'assoliment de dita objectiva, les Administracions Públiques es comprometen, entre altres mesures, a comunicar a les empleades mates de violència de gènere que ho sol·liciten, els llocs vacants existents en la seua plantilla de personal en la localitat que la interessada expressament indique, sense necessitat que es tracte de vacants de necessària cobertura i ho tramitaren amb la major celeritat possible. 

Així mateix, hauran de protegir la intimitat de les víctimes, especialment les seues dades personals i els de qualsevol persona que estiga sota la seua custòdia. L'administració no publicitarà en cap cas la destinació de les víctimes de violència de gènere amb la finalitat de fer efectiva la seua protecció. 

Així mateix, la Generalitat es compromet a promocionar el conveni entre totes les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu de fomentar la seua adhesió al mateix, realitzant les oportunes campanyes per a la seua difusió. De manera específica impulsarà amb caràcter urgent l'adhesió al conveni d'aquelles administracions d'origen d'empleades públiques que es troben en aquesta situació.

Font: Generalitat Valenciana